side-area-logo

ประกันภัย

ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายของเราจะครอบคลุมโดยประกันของคุณจะขึ้นอยู่กับนโยบายการประกันของคุณ แม้ว่านโยบายประกันการเดินทางระหว่างประเทศมักจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่ แต่นโยบายต่างประเทศและไทยอื่น ๆ อาจไม่ครอบคลุมการให้บริการผู้ป่วยนอก เราแนะนำให้คุณตรวจสอบกับ บริษัท ประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

เราจะให้ใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียกร้องเงินชดเชยจากผู้ให้บริการประกันภัยของคุณ

ในแบบสอบถามกรุณากรอกข้อมูลการประกันของคุณ ในการอ้างถึงคุณต่อการรักษาเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญที่เราตระหนักถึงข้อ จำกัด หรือข้อยกเว้นในนโยบายของคุณ

Call Now ButtonCall Now