ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ ประเทศนี้มีโครงสร้างโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ผสมผสานกับการต้อนรับแบบไทยที่มีชื่อเสียง ผู้ป่วยไม่ได้เป็นเพียงคนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 'นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์' จากทั่วทุกมุมโลกด้วย

ภาคการแพทย์ของไทยมีสถาบันที่เชี่ยวชาญน้อยมาก การดูแลสุขภาพเบื้องต้น บริการในแนวคิดเช่นที่ให้บริการในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ เช่น 'แพทย์ประจำครอบครัว', 'คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป', 'huisartsenpost', 'Hausarzt Klinik' 'médecin de famille', allmänläkare หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่คล้ายกัน

Be Well Medical Center ก่อตั้งขึ้นโดยนำแนวคิดแบบตะวันตก การดูแลสุขภาพของครอบครัว สู่ประเทศไทย ศูนย์แห่งแรกของเราเปิดในเดือนธันวาคม 2019 ที่หัวหิน ณ ที่ตั้งของ BelVida Estates

Liebe deutschsprachige Einwohner ในหัวหิน

Hier in Thailand haben Sie zweifellos erlebt, dass das Land im Vergleich zu vielen anderen aufstrebenden Märkten in der Region über eine hervorragende Gesundheitsinfrastruktur verfügt. Der thailändische medizinische Pflegesektor wird jedoch von sogenannten „Secondary Care“ -Dienstleistern dominiert, das heißt von Krankenhäusern und Spezialkliniken. ใน Deutschland und den meisten anderen deutschsprachigen Ländern sind wir an unseren Hausarzt gewöhnt, der die Grundversorgung übernimmt und uns durch spezialisierte Behandlungsprozesse führt. Der Hausarzt kennt uns und unsere Familie und führt unsere Krankenakten

ในประเทศไทย ist das Konzept der Grundversorgung kaum entwickelt. Aus diesem Grund haben wir Be Well ins Leben gerufen, ein medizinisches Zentrum, das sich ganz auf die Grundversorgung konzentriert, wie Sie es in Deutschland gewohnt sind.

Wenn Sie eine deutsche Kranken- oder Reiseversicherung haben, werden die Kosten von Be Well höchstwahrscheinlich erstattet. Bitte überprüfen Sie die Richtlinien Ihrer Versicherung.

Während das medizinische Personal des Zentrums fließend Englishlisch und Thailändisch spricht, gibt es möglicherweise Patienten, die eine Übersetzung oder Erklärung von medizinischen Begriffen in deutscher Sprache wünschen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte per email unter: info@bewell.co.th und wir werden die Übersetzung veranlassen.

Wir freuen uns, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Das Be Well MC-ทีม

Beste Nederlandse en Vlaamse inwoners van Hua Hin

Zoals u ongetwijfeld zelf ervaart heeft Thailand een goed ontwikkelde medische sector, zeker in vergelijking met andere landen in de regio.

Echter het aanbod van zorg wordt gedomineerd door de 'tweede lijn': ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken. เดอ 'เอียร์สเตลินส์ซอร์ก' เนาเวลิจส์ ออนวิคเคลด์

Om deze reden hebben wij het initialief genomen om een huisartsenpost op te zetten naar het model welbekend in Nederland en België. Wij verzorgen base medische zorg voor uw family 7 dagen per week, 24 uur per dag.

พันธมิตรที่เข้าร่วมในการดำเนินการคือ Medisch Centrum Driebergen van huisarts Daan Groenewegen

รวมถึง Nederlandse ของ Belgisch zorg- ของ reisverzekering heeft zijn de kosten van Be Well hoogstwaarschijnlijk gedekt. Kijk echter voor de zekerheid even naar uw polis.

De spreektaal ใน de kliniek คือ Engels Mocht u behoefte hebben aan vertaling of uitleg van medische termen ใน Nederlands dan kunnen wij daar voor zorgdragen. Zoals u ziet hebben wij een aantal Nederlandsstalige ที่ปรึกษาทางการแพทย์

คุณสามารถติดต่อได้ทางอีเมล info@bewell.co.th ของทางโทรศัพท์ (02-1116644)

Wij zijn u graag van dienst.

ทีม Het Be Well MC

Chers résidents français (ou francophones) à หัวหิน

En vivant en Thailande, vous avez sans aucun doute constaté que le pays dispose d'une excellenteโครงสร้างพื้นฐาน de soins de santé par rapport à de nombreux autres «marchés émergents» de la région. Cependant, le secteur thaïlandais des soins médicaux est dominé par les fournisseurs de services dits de «soins secondaires», à savoir les hôpitaux et les cliniques spécialisées. ในฝรั่งเศส nous sommes habitués à notre médecin de famille qui fournit des soins primaires et nous guide à travers les processus de traitement spécialisé. Le médecin de famille nous connaît, ainsi que notre famille, et conserve nos dossiers médicaux.

En Thailande, le concept de “soins primaires” n'est guère développé. C'est pourquoi nous avons lancé Be Well, un center médical entièrement spécialisé dans les services de soins primaires, similaire à celui auquel vous êtes habitué en France.

Si vous avez une assurance santé ou une assurance voyage française, les coûts de Be Well seront probablement remboursés. Nous vous invitons donc à vérifier les termes et condition de votre contrat d'assurance.

Bien que le บุคลากรทางการแพทย์ de Be Well parle couramment l'anglais et le thaï, nous sommes à votre disposition pour traduire en français et vous les expliquer au besoin, tous les termes médicaux qui vous controtent. มากกว่า ce cas, n' hésitez pas à nous contacter via info@bewell.co.th et nous organiserons la traduction.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir dans notre Centre.

L'équipe Be Well MC.

Kære Danskere bosiddende ในหัวหิน

Når du bor i Thailand har du uden tvivl oplevet at landet har en fremragende infrastruktur til sundhedspleje sammenlignet med mange andre 'nye marker' i regionen. Imidlertid er den Thailandske medicinske pleje sektor domineret af såkaldte 'sekundær pleje' tjenesteudbydere, hvilket betyder hospitaler og specialiserede klinikker. ฉันใช้ Danmark er vi vant til vores family læge, der leverer primær pleje og guider os gennem processor med specialiseret behandling. Familie lægen kender os og vores ครอบครัวและ opbevarer vores Medicinske filer

I Thailand er begrebet primær pleje næppe udviklet. Derfor har vi indledt Be Well, et medicinsk center, der er fuldt fokuseret på primær pleje som du er vant til i Danmark.

Hvis du har en dansk sundheds- eller rejse forsikring, vil udgifterne til Be Well sandsynligvis blive godt gjort. Kontroller venligst din forsikring.

Mens det medicinske personale i centert taler flydende Engelsk og Thai, kan der være Danske patienter der gerne vil have oversættelse eller forklaring af medicinske termer på Dansk. ฉัน så fald skal du kontakte os via info@bewell.co.th, så sørger vi สำหรับ oversættelse

คารา หัวหิน

Som bosatta här i Thailand har ni säkert haft någon erfarenhet av den utmärkta Thailändska sjukvården, speciellt jämfört med några av den andra länderna i regionen.

Dock är det så att den Thailändsk vården är mest koncentrerad på sekundär vård, menande större sjukhus och expert mottagningar. Den primära vården, en familjedoktor eller den lilla lokala vård centralen som hjälper och guidar oss finns inte i svensk mening. Här hemma gäller den vårdcentral som man är länkad till och sedan vid behov remiss till expertbehandling på våra större sjukhus.. Vårdcentralen har våra sjukjournaler med vår historik ang.. våra sjukdomar och behandlingar.

Detta förekommer nästan inte alls här i Thailand. Det är därför vi har startat ”Be Well”, ett vårdcenter som koncentrear sig på primär vård och service på det sätt som vi är vana vid hemma i Sverige.

Om du har en Svensk reseförsäkring kommer denna mest troligt att täcka dina kostnader hos Be Well. För att vara helt säker kolla med ditt försäkring bolag.

Våra doktorer och sjuksköterskor talar flytande Engelska och Thai. Skulle det dock vara så att någon behöver översättning så kontakta oss på info@bewell.co.th så ordnar vi översättning till Svenska.

Kjaere Nordiske borgere ในหัวหินและ omgn

Skandinaver i Thailand har helt sikkert oppdaget at Thailand har en velutbygget helsetjeneste sammenlignet med andre ที่ดิน omkring oss. Ikke sjelden er helsepersonell utdannet ใน USA และ Europa Det er dog en en liten men viktig forskjell fra Norges helsetjeneste.

Den viktigste forskjellen er at i Thailand drar vi rett til sykehuset, บุรุษใน Norge er vi vant til aa oppsoeke doktor foerest (primaerhelsetjeneste og fastlegeordningen). Familielegen stiller วินิจฉัย og utsteder medisinresept eller foretar enklere inngrep. Ved stoerre inngrep eller naar legen er usikker paa diagnosticn, henviser han til spesiallege eller til sykehus. Som kjent er gode sykehus i Thailand ikke billig. Vi som har bodd her noen tid har ogsaa erfart at legene i Thailand foreskriver “en hel baerepose” med medisiner. Slik vi erfarer det er apotekene i sykehusene her nede en del av sykehuset (และ saaledes en del av sykehusets inntjeningsfaktorer).

ฉัน ประเทศไทย er primaerhelsetjeneste knapt eller mangelfullt utviklet. Derfor har vi under oppbygging en helsetjeneste mer paa linje med Norges hvor leger stiller วินิจฉัย, utsteder resept, foretar enklere behandling eller henviser til spesiallege eller sykehus.

ฉันเป็นโรคเรื้อน tilfeller tror vi dette blir billigere สำหรับ pasientene (Vi har ikke inntekter av aa foreskrive store mengder medisener).

Vaare leger และ annet medisinsk personell snakker godt engelsk. Dersom pasientene oensker oversettelse eller forklaring paa medisinske uttrykk kan de kontakte oss ผ่าน info@well.co.th hvor vi vil formiddle oversettelse.

Vi har de noedvendige godjenneler for aa drive primaerhelsetjeneste i Thailand. Dersom du er tilknyttet helsetjenesten i Norge eller har Reiseforsikring som dekker dette, vil kostnadene ved besoek eller behandling hos oss bli refundert etter de retningslinjer som gjelder for legebehandling i utlandet.

Vi er glade for å være til tjeneste.

Be Well MC-teamet.

Estimados residentes españoles en หัวหิน

Viviendo en Tailandia, sin duda, habra Experimentado que el país tiene una excelente infraestructura de atención médica en comparación con muchos otros “mercadosที่ปรากฏ” del area. การห้ามส่งสินค้า, el sector tailandés de atención médica está dominado por los llamadosproofedores de servicios de “atención secundaria”, es decir, hospitales y clínicas especializadas. En España estamos acostumbrados a nuestro médico de familia que brinda atención primaria y nos guía a través de procesos de tratamiento especializado. El médico de familia nos conoce a nosotros ya nuestra familia y mantiene nuestros archivos médicos.

En Tailandia, el concepto de atención primaria apenas está desarrollado. Es por eso que hemos iniciado Be Well, un centro médico totalmente enfocado en servicios de atención primaria similares a los que usted ha estado acostumbrado en España.

Si tiene un seguro de salud o de viaje español, los costos de Be Well probablemente serán reembolsables. Por favourite su politica.

Si bien el personal médico del centro habla inglés y tailandés con fluidez, es posible que haya pacientes a quienes les gustaría traducir o explicar los términos médicos en español. En tal caso, contáctenos a través de info@bewell.co.th y coordinaremos la traducción.

Esperamos darle la bienvenida en nuestro centro.

El equipo Be Well MC

Cari residenti italani a หัวหิน,

Vivendo in Thailandia non hai dubbi che il Paese abbia un'eccellente infrastruttura sanitaria rispetto a molti altri “mercati ฉุกเฉิน” della ภูมิภาค. Tuttavia, il settore dell'assistenza medica thailandese è dominato dai cosiddetti fornitori di servizi di “assistenza secondaria”, avere ospedali e คลินิกเฉพาะทาง. ในอิตาลี siamo abituati al nostro [medico di famiglia] che fornisce Assistenza primaria e ci guida attraverso processi di trattamento specializzato. Il medico di famiglia conosce noi e la nostra famiglia e conserva le nostre cartelle คลินิก

ใน Tailandia il consetto di Assistenza primaria è appena sviluppato. Questo è il motivo per cui abbiamo avviato Be Well, un centro medico completamente focalizzato sui servizi di Assistenza primaria simili a quelli a cui sei stato abituato in Italia.

Se hai un'assicurazione sanitaria o di viaggio italiana, i costi di Be Well saranno molto probabilmente ริมบอร์ซาบิลี Si prega di controllare la vostra politica.

Mentre il personale medico del centro parla fluenceemente inglese e tailandese, potrebbero esserci pazienti italiani che vorrebbero una traduzione o una spiegazione dei termini medici in italiano. ใน tal caso, per informazini del nostro centro medico vi preghiamo di contattarci tramite info@bewell.co.th e provvederemo alla traduzione.

Живя в Таиланде, Вы, несомненно, должны знать, что страна имеет отличную инфраструктуру здравоохранения по сравнению со многими другими «развивающимися рынками» в регионе. Однако в секторе медицинской помощи Таиланда преобладают, так называемые, поставщики услуг «вторичной помощи» Это: б ольницы и госпиталя широкого профиля или узко специализированные клиники. В России давно и успешно практикуются услуги такого понятия, как “Семейный Доктор”. Это врач общей практики, который занимается профилактикой , диагностикой и лечением детей и взрослых. Это врач, получивший специализированную многопрофильную подготовку высокой квалификации. Преимущества

очевидны: существенная экономия вашего времени на обследования и диагностику. Непрерывное аблюдения за пациентом. Семейный врач знает вашу историю болезней. Все особенности вашего здоровья и ваших детей. Хранит ваши медицинские документы Первый приходит к вам на помощь!

В Таиланде концепция первичной медицинской помощи практически не разработана. Вот почему мы создали медицинский центр «Будь здоров», полностью ориентированный на первичную медицинскую помощь. Помощь, аналогичную той, которая также популярна в России.

Mедицинский персонал центра свободно владеет английским и тайским языком. По требованию пациента наш центр может предоставить услуги русского переводчика. Если вам нужен переводчик, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее по электронной почте: info@bewell.co.th

Мы с нетерпением ждем Вас в нашем центре !

คัมมานดา Be Well MC.

Hyvät Hua Hinissa asuvat suomalaiset

Thaimaassa asuessasi olette varmasti huomanneet kuinka täällä on hyvät terveydenhuollon palvelut verrattuna muihin kehittyviin talouksiin aasiassa. Thaimaassa kuitenkin terveydenhuolto on keskittynyt yksityisiin sairaaloihin ja erikoistuneisiin kliniikoihin, jotka dominoivat markkinaa. Suomessa olette tottuneet omalääkäri-malliin terveyskeskuksissa, jossa lääkäri tuntee potilaan paremmin ja jos tarvetta tulee, osaa ohjata erikoissairaanhoitoon. Tiedot asiakkaasta ovat yhdessä paikassa.

Thaimaassa terveyskeskukset eivät ole kovin kehittyneitä, joten sen vuoksi olemme perustaneet Be Well-terveyskeskuksen jonka tarkoituksena on palvella samalla tavalla kuin omalääkäri Suomessa.

Suomalainen matkavakuutus korvaa kustannuksemme hyvin todennäköisesti. ทาร์กิสทาธาน วากุทุกเสสี เอดอท.

Terveyskeskuksemme henkilökunta puhuvat Englantia ja Thaita äidinkielenään, mutta saatat tarvita selityksen tai käännöksen Suomeksi. โวอิต อิลมอยตา ทาร์พีสทาซี info@bewell.co.th, จอตตา วอมเม โทอิมิตตา ซินุลเล แคนนอคเซน.

แตร์เวตตูโลอา สบายดี เทอเวยสเกสกุกเซมเม
สบายดี เทอเวยสเกสกุกเซิน เฮนกิโลคุนตา