sidoområde-logotyp

มีปัญหาด้านการได้ยิน

เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการกกูาภกาูข พของช่องหูเป็นจำนวนมาก เช่น ปัญดูา ้ยิน การใช้เครื่องช่วยฟัง ทางคดจิก ิญคุณหมอภูวนัย ซึ่งเป็นแพทย์ผาช้เ ้าน หู คอ จมูก ในจังหวัดประจวบคุขูมีขู ทีมงานที่มีประสบการณ์ การตรวจการได้ยินจาก บริษัท สยามฮรยจย ด จำกัด มาให้บริการที่คลินิกของาูีทาเร2 7 มิถุนายน 2563

ยินดีต้อนรับสู่ บี เวล เมดิคอลเต฀็ู

‎ แลรักษาโรคทั่วไป โดยใช้แนวคิดกดรากาู แบบแพทย์ประจำบ้านของฝั่งชาติตตกข ีตะยข เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้ก่อตั้งูขั้งูขพ แนวคิดนี้มาสู่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นการดูแลคนไข๸งคข๸งคฌ ‎ ั้งอยู่ด้านหน้าของบันยันรีสอรหภภอห์ภ ‎ พักอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอหัวภกูอภกำ ล้เคียง ภายในคลินิก มี ห้องจ่ายยา ห้องหัตถการ ห้องปฏิละต ีบริการกายภาพบำบัด เพื่อสนับสุกราาษุข งแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหนาพาทาาาจ

บริการทางการแพทย์

โ น ๆ ของเราจะให้บริการการดูแลขัาืูชช฀นฐ น:

 • การตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพ
 • การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใผ
 • โรคที่พบบ่อย
 • โรคเรื้อรัง
 • การรักษาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ๸กล็
 • กุมารเวชศาสตร์
 • โทรติดต่อเยี่ยมบ้านกรณีฉุกเฉิน
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและกคฉวกคฉ ำหนัก
 • การให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อผาจ้อผาจ้฀
 • การดูแลที่บ้าน
 • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และอี๥ม
กายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดของเราให้การดูแษยาตลย ้ความเห็นและการวินิจฉัยโดยแพทุ์ะทุ์ะ ก การบริการทางกายภาพบำบัด รวมุุางก ‎ งด้านกีฬา การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีคพมีคพ ทางการเคลื่อนไหว การฟื้นฟู หลังการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่ได๸รับารั องกล้ามเนื้อ ข้อ และเส้นเอ็นเป็ฉต

โดยนักกายภาพของ บี เวล เมดิคอล มตซ็ฌ ‎ การบาดเจ็บ และรักษาโดยการนวดบาดรัำดั รใช้เครื่องมือทางกายภาพ เช่น เคจืลครื าโซนิค เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า พารุำิบาำิ คบ ร้อน/เย็น

จากบล็อกของเรา

บทความทางการแพทย์

Seminarium för patienter: Osteoporos och skörhetsfrakturer

Osteoporos och skörhetsfrakturer. Det "tysta" tillståndet. Orsaker, förebyggande och behandlingar. Seminarium för patienter, inklusive möjlighet att konsultera de behandlande specialisterna. Inledning Osteoporos är en skelettsjukdom som utvecklas

Dela med sig
sv_SESwedish
Ring nu