Seitenflächen-Logo

มีปัญหาด้านการได้ยิน

เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการการดูแลสุขภา Das ist nicht der Fall การใช้เครื่องช่วยฟัง ทางคลินิกจึงได้เช ิญคุณหมอภูวนัย ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด ้าน หู คอ จมูก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม ทีมงานที่มีประสบการณ์ การตรวจการได้ยินจาก บริษัท สยาม เฮียริ่งเอ 2 7. September 2563

ยินดีต้อนรับสู่ บี เวล เมดิคอลเซ็นเตอร์

บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ เป็นคลินิคสำหรับดู แลรักษาโรคทั่วไป โดยใช้แนวคิดการดูแลรักษา แบบแพทย์ประจำบ้านของฝั่งชาติตะวันตก โดย บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำ แนวคิดนี้มาสู่ บบองค์รวม ให้การรักษา ให้คำปรึกษาและแนะนำ ซึ่งคลินิกต ั้งอยู่ด้านหน้าของบันยันรีสอร์ท อำเภอหัวห ิน ทางคลินิกยินดีต้อนรับและให้บริการแก่ผู้ พักอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน และอำเภอใก ล้เคียง ภายในคลินิก มี Das ist nicht der Fall ีบริการกายภาพบำบัด เพื่อสนับสนุนการรักษาขอ งแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่พยาบาล

Mehr

แพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่ น ๆ ของเราจะให้บริการการดูแลขั้นพื้นฐานเช่ น:

 • การตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพ
 • การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
 • โรคที่พบบ่อย
 • โรคเรื้อรัง
 • การรักษาหลังจากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย
 • กุมารเวชศาสตร์
 • โทรติดต่อเยี่ยมบ้านกรณีฉุกเฉิน
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการควบคุมน้ ำหนัก
 • การ ให้ คำ แนะนำ ปรึกษา และ ส่ง ต่อ ผู้ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
 • การดูแลที่บ้าน
 • Nicht verfügbar
กายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดของเราให้การดูแลรักษา ภายใต ้ความเห็นและการวินิจฉัยโดยแพทย์ประจำคลินิ ก การบริการทางกายภาพบำบัด รวมถึงการตรวจวิน ิจฉัยและรักษาที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทา งด้านกีฬา การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง ทางการเคลื่อนไหว การฟื้นฟู หลังการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บข Das ist nicht der Fall

โดยนักกายภาพของ บี เวล เมดิคอล เซ็นเตอร์ มี ความเชี่ยวชาญในการประเมินเพื่อหาสาเหตุของ การบาดเจ็บ และรักษาโดยการนวดบำบัดร่วมกับกา เช่น เครื่องอัลตร้ าโซนิค เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า พาราฟินบำบัด ประ Ja ร้อน/เย็น

จากบล็อกของเรา

บทความทางการแพทย์

de_DEGerman
Jetzt anrufen